Administration

Jenny Karlsson
Redovisningsekonom
+46 042 445 35 96
jenny.karlsson@greenfood.se